Information on the right to withdraw from the contract for the provision of electronic services

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klient mający status konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia dostarczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia umowy, jeśli dostarczenie nastąpi później niż w chwili jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie pisemnej lub elektronicznej. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w regulaminie lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego lub elektronicznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia towaru na adres Sprzedawcy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeśli towar został już w całości zrealizowany przez Sprzedawcę z wyraźnym zgłoszeniem przez Klienta, że wie o utracie prawa do odstąpienia od umowy w chwili realizacji.

Pouczenie to stanowi jedynie informację dla Klienta i nie wpływa na prawa przysługujące mu na mocy ustawy o prawach konsumenta.